Salgs- og leveringsbetingelser

Generelle salg, levering og abonnementsbetingelser Gældende pr. 24.01.2019

Download som PDF: Salg, levering og abonnements betingelser. 24.01.2019 

0. Generelt. Disse generelle betingelser gælder for alle leverancer af serviceydelser og/eller produkter (heraf abonnementer), leveret af Strøh A/S til enhver kunde (”Køber”). Leveringsbetingelserne skal være gensidigt bindende i forholdet mellem Strøh A/S samt Køber, medmindre andet er udtrykkeligt aftalt. Det er Køber, der skal bevise, at andet end disse Leveringsbetingelser er aftalt. Strøh A/S er ikke bundet af vilkår fremsat af Køber, der afviger fra Leveringsbetingelserne, medmindre sådanne vilkår er aftalt skriftligt mellem parterne. Dette gælder uanset om Strøh A/S gør indsigelse overfor sådanne vilkår fra Købers side.

1. Ordrebekræftelse. Tilbud fra Strøh A/S er først accepteret, når Køber skriftligt - herunder elektronisk (mail) – har accepteret tilbuddet fra Strøh A/S. I mangel af en skriftlig accept af et tilbud vil ethvert arbejde være at anse som udført efter regning, på baggrund af nærværende Leveringsbetingelser. Udførelse af arbejde på tilkald og uden forudgående korrespondance vil være reguleret af disse Leveringsbetingelser. Det forudsættes ved alle prisangivelser at installationer, og andet Strøh A/S skal tilgå for at levere sine ydelser, er frit tilgængelige.

2. Levering og risikoens overgang. Serviceydelserne overdrages til Køber i takt med at de leveres, og Køber overtager risikoen herfor, når de er tilført Køber. Ved produktleverancer sker levering ”ab fabrik”.

3. Leveringstider og forsinkelse. Leveringstiden er fastsat af Strøh A/S efter bedste skøn i overensstemmelse med de forhold, der foreligger ved aftalens indgåelse. Ved overskridelse af aftalte tidsfrister vil Strøh A/S aldrig kunne sanktioneres med erstatningskrav efter dansk ret. Der kan alene ske sanktionering ved forsinkelse, hvis konkrete afleveringsfrister skriftligt er aftalt og eneste sanktionsmulighed vil være en dagbod, der ligeledes skriftligt skal være aftalt. Køber kan således ikke gøre andre forsinkelsessanktioneringer end nævnte dagbod gældende overfor Strøh A/S. Såfremt forsinkelse ved levering skyldes at Strøh A/S er i en situation som angivet i pkt. 15, udskydes leveringstiden med den tid, som hindringen varer, idet såvel Strøh A/S som Køber dog skal være berettiget til ansvarsfrit at annullere aftalen, når hindringen for leverancen har varet i mere end 3 måneder, uanset om forsinkelsen indtræffer før eller efter udløbet af den aftalte leveringstid. Strøh A/S skal i ovennævnte tilfælde - uden ugrundet ophold - meddele Køber om ændringer i leveringstiden.

4. Priser. Priser for Serviceydelser er angivet eksklusiv moms og/eller andre afgifter. Strøh A/S forbeholder sig ret til uden varsel at regulere de aftalte priser for ikke-leverede Serviceydelser i tilfælde af valutakursændringer, prisforhøjelser fra underleverandører, materialeprisstigninger, ændringer i arbejdslønninger, statsindgreb eller lignende forhold.

5. Betalingsvilkår og restancer. Betaling for Serviceydelser er 14 dage netto. Betaling skal altid ske senest ved angivet forfaldsdato på faktura. Fra forfaldstid beregnes rente med 1 % pr. måned. Køber er ikke berettiget til at modregne med eventuelle modkrav overfor Strøh A/S, som ikke er skriftligt anerkendt af Strøh A/S. Såfremt en evt. abonnementsafgift eller anden betaling, efter skriftlig påkrav fra Strøh A/S, ikke er os i hænde senest 8 dage efter påkravets modtagelse, er vi, berettiget til at hæve en evt. aftale om overvågning (tyveri eller brand). Restancer blive overført til retslig inkasso, og omkostninger i forbindelser hermed, sker for kundens regning.

6. Produktinformation. Enhver produktinformation – uanset om den hidrører fra Strøh A/S eller en af Strøh A/S’s leverandører eller underentreprenører – herunder information om vægt, dimensioner, kapacitet eller andre tekniske data i katalog, beskrivelse, prospekt, annonce m.v., er at betragte som orienterende, og er kun forpligtende i det omfang, Strøh A/S udtrykkeligt henviser hertil i tilbud og/eller ordrebekræftelse. Specifikke krav fra Køber er kun bindende i det omfang, de er skriftligt bekræftet af Strøh A/S. Der leveres kun kvalitetssikringsmateriale, datablade og anden dokumentation for Serviceydelsen, hvis det skriftligt er aftalt eller følger af ufravigelige lovkrav.

7. Beskyttet og fortrolig information. Enhver form for information, som ikke er offentlig tilgængelig, herunder tegninger og tekniske dokumenter, overdraget af Strøh A/S til Køber skal forblive Strøh A/S ejendom og skal behandles fortroligt af Køber.

8. Ændringer. Strøh A/S forbeholder sig ret til uden varsel at foretage ændringer i sine Serviceydelser, såfremt dette kan ske uden væsentligt at ændre aftalte tekniske specifikationer.

9. Mangler og reparation. Ved modtagelsen af en Serviceydelse har Køber en forpligtelse til at foretage en grundig undersøgelse af det leverede, og såfremt der konstateres eller burde være konstateret fejl eller mangler ved ydelsen, skal Køber omgående og senest inden 7 dage fra levering jf. ovenfor punkt 3 foretage reklamation for at denne er rettidig. Ved rettidig reklamation forpligter Strøh A/S sig til efter eget valg at reparere eller omlevere Serviceydelser, der viser sig at være mangelfulde på leveringstidspunktet pga. fabrikations-, konstruktions- eller materialefejl. Har Køber ikke inden maksimalt 12 måneder efter levering påberåbt sig en mangel ved Serviceydelsen overfor Strøh A/S, kan Køber ikke senere gøre den gældende, uanset hvornår den måtte være konstateret. Indgreb i Serviceydelser leveret af Strøh A/S uden Strøh A/S skriftlige samtykke medfører bortfald af Strøh A/S’s hæftelse for samme ydelse, med mindre Køber kan bevise, at indgrebet intet har at gøre med det givne forhold, som der reklameres over. For opretholdelse af Strøh A/S ansvar skal selskabet forestå servicering af leverede anlæg.

10. Ejendomsforbehold. Strøh A/S forbeholder sig, med de begrænsninger der følger af ufravigelige retsregler, ejendomsretten til produkter leveret i forbindelse med Serviceydelsen indtil disse af Køber er fuldt betalt. Såfremt Produktet er solgt med henblik på senere at blive indbygget i/eller sammenføres med andre genstande, omfattes leverede produkter ikke af ejendomsforbeholdet, når indbygningen eller sammenføjningen har fundet sted. Ved omdannelse eller bearbejdning af produkter opretholdes ejendomsforbeholdet således, at produkterne omfatter den omdannede eller bearbejdede genstand i et omfang svarende til den værdi, produkterne repræsenterede ved salget.

11. Transport af rettigheder og pligter. Strøh A/S er berettiget til at overdrage samtlige rettigheder og pligter i henhold til aftalen til tredjemand. Køber er ikke berettiget hertil, medmindre der foreligger accept heraf fra Strøh A/S.

12. Produktansvar. Strøh A/S er ikke ansvarlig for skader forvoldt af et produkt på fast ejendom eller løsøre, der indtræder, mens produktet er i Købers besiddelse. Strøh A/S er heller ikke ansvarlig for skader på produkter, der er fremstillet af Køber, eller på produkter, hvori produkter fremstillet af Køber indgår. I den udstrækning Strøh A/S måtte blive pålagt produktansvar over for tredjemand for sådanne skader, er Køber forpligtet til at holde Strøh A/S skadesløs. Køber er endvidere forpligtet til at lade sig medinddrage ved den domstol eller voldgiftsret, som behandler krav rejst imod Strøh A/S på grundlag af en sådan skade. Hvis tredjemand fremsætter krav mod en af parterne om erstatningsansvar for sådanne skader, skal denne part straks underrette den anden skriftligt herom. Strøh A/S´ ansvar er begrænset, hvorfor erstatning i intet tilfælde kan overstige kr. 20.000.000,00.

13. Følgeskader/Indirekte tab. Strøh A/S er ikke ansvarlig over for Køber for nogen form for følgeskader eller indirekte tab, som måtte udspringe af eller være koblet til en Serviceydelse herunder produkter leveret i forbindelse med Serviceydelsen. Indirekte tab omfatter, men er ikke begrænset til, produktionsafbrydelse, tab af profit, tab af goodwill eller tab af data.

14. Reklamationer. Krav vedrørende mangler, forsinkelse, produktansvar eller andre krav om erstatning skal fremsættes skriftligt til Strøh A/S uden ugrundet ophold. Reklamationer fremsat mere end 8 dage efter de er eller burde være konstateret anses som for sent fremførte.

15. Force majeure. Strøh A/S er berettiget til at annullere ordrer eller udskyde aftalt levering af Serviceydelser, og er i øvrigt fri for ansvar for enhver manglende, mangelfuld eller forsinket levering, der helt eller delvist skyldes omstændigheder, der ligger uden for Strøh A/S rimelige kontrolmuligheder, såsom oprør, uroligheder, krig, terrorisme, brand, naturkatastrofer, ekstreme vejr- og vejforhold, offentlige forskrifter, strejke, lockout, mangel på transportmidler, vareknaphed, sygdom eller forsinkelse ved eller mangler ved leverancer fra leverandør, uheld i produktion eller afprøvning, eller manglende energiforsyning. Samtlige Købers beføjelser suspenderes eller bortfalder i sådanne tilfælde. Køber kan hverken i tilfælde af annullering eller udskudt effektuering kræve skadeserstatning eller fremsætte noget krav i øvrigt mod Strøh A/S.

16. Tvister. Eventuelle tvister mellem parterne, som udspringer af eller i relation til en købsaftale, som reguleres af Leveringsbetingelserne, afgøres efter dansk ret med undtagelse af internationale lovvalgs- og værnetingsbestemmelser. Enhver tvist som ikke kan løses i mindelighed, skal indbringes for retten ved Strøh A/S’s hjemting. Hvis en eller flere bestemmelser i disse salgs- og leveringsbetingelser måtte blive tilsidesat, vil de øvrige forblive opretholdt som grundlag for Parternes aftale.

17. Abonnementer generelt. Konstaterede fejl eller driftsforstyrrelser skal altid og hurtigst muligt meddeles til Strøh A/S Service aftaler som abonnement, omfatter generelt ikke levering af materialer, reparation af anlæg som følge af hærværk, fremmed indgreb i anlæg, skader efter lynnedslag, brand, vand indtrængning, storm eller graveskader samt andre udefrakommende begivenheder. Ej heller omfattes ydelser i forbindelse med tilkald for fejlretning, hvor der ikke ved Strøh A/S’s ankomst, kan konstateres fejl på anlæg eller at fejlen er opstået ved bruger-betjeningsfejl. Alle følgeskader efter udløst alarm (herunder lukning af røgventilationer, døre, porte) og evt. materialer for reetablering (herunder kulsyrepatroner, krudtladninger og sluknings-middel i rumslukningsanlæg), er ikke inkluderet i abonnementer. Eventuel fastaftale om service af anlæg, forgår altid i normal arbejdstid, medmindre andet skriftligt er nævnt. Tilkaldelse udenfor normal arbejdstid, takseres efter gældende takstblad herfor. Omfanget af aftalen samt tilhørende komponenter, skal fremgå skriftligt af kontrakt. Eventuel tilkobling af fremmed udstyr til anlægget, må kun ske efter skriftlig godkendelse af Strøh A/S. Der er ikke medregnet lift eller stilladsleje i nogle abonnementer, medmindre andet skriftligt er nævnt. Der skal på et aftalt eftersyn, være ryddet og uhindret adgang til anlæggets dele. Det er en forudsætning at standard testudstyr kan anvendes til eventuelt eftersyn af anlæggene. Betaling for eventuelle udrykninger fra beredskab eller anden vagttjeneste, er ikke inkluderet i abonnementer, med mindre at det skriftligt fremgår af kontrakten.

18. Abonnementer med tilknytning til kontrolcentral. Strøh A/S sørger for i samråd med kunden, at udarbejde en forholdsordre, som beskriver den ønskede reaktion. Alle modtagne signaler behandles i henhold til den aftalte forholdsordre. Strøh A/S påtager sig de forbundne omkostninger for vedligeholdelse, drift og installation af alarmmodtageudstyr på kontrolcentralen. Vi forbeholder os ret til overflytning af de installerede alarmer fra en kontrolcentral til en anden. I forbindelse med hver ekspederet alarm, udfærdiger kontrolcentralen en tids- og datostemplet udrykningsrapport, vedrørende modtagelse og videregivelse af alarmen, henholdsvis til vægter samt til Strøh A/S. Udrykningsrapporten mailes evt. til kunden.

19. Abonnementer med tilknytning af vægterudrykning. Abonnementet omfatter, at der i forbindelse med en aktiveret tyverialarm, omgående sendes en vægter til adressen, i henhold til den alarmforholdsordre, som er udarbejdet sammen med kunden. Hvis kunden aktiverer tyverialarmen ved en fejl, skal denne fejlalarm afmeldes til kontrolcentralen omgående, dog indenfor 2 minutter. Fejlaktiverede alarmer kan kun afmeldes, ved at oplyse det korrekte kodeord. Hvis fejlalarmen ikke bliver afmeldt rettidigt, faktureres denne forgæves vægterudrykning i henhold til gældende takster. Det er kundens ansvar, at sørge for, at de oplyste kontaktpersoner og telefonnumre på forholdsordren, altid er korrekte. Til brug ved udrykninger med indvendig rondering, opbevares nøgler til sikringssystemet samt udgangsvej, som udgangspunkt i en sikret nøgleboks på alarmadressen. Nøglerne kan kun udtages ved registreret alarm, og disse kan IKKE udleveres i forbindelse med oplåsning af døre for kunden. Vægterudrykninger i forbindelse med indbrud/hærværk, er ikke indeholdt i denne aftale, men dækkes sædvanligvis af kundens tyveriforsikring. Der tages forbehold overfor falske alarmer, som skyldes fejl, forårsaget af kunden, disse vil blive faktureret efter gældende takster. Strøh A/S påtager sig intet ansvar, som følge af unormalt vejrlig, som forøger reaktions- og udryknings tiden.

20. Abonnementer inkl. fuld service og vedligeholdelse. 24-timers fuld service og vedligeholdelse af sikringsanlægget. Abonnementet omfatter, tilkald af servicetekniker fra Strøh A/S døgnet rundt. Aftalen omfatter alle tilkald, som følge af almindelige tekniske fejl og skader på sikringsanlægget. Strøh A/S forbeholder sig ret til servicering af kundens sikringsanlæg via remote opkobling via internettet. Aftalen indeholder udskiftning af defekte komponenter i forbindelse med tekniske fejl. Tilkald og reparationer, som skyldes overspænding, torden og lynnedslag, strømsvigt, omflytninger o.l. er ikke indeholdt i abonnementet og vil blive udført for kundens regning. Tilkald og reparationer af skader, som følge af indbrud eller hærværk er udenfor aftalen, men dækkes sædvanligvis af ejerens tyveriforsikring. Disse reparationer udføres efter regning. Indenfor aftalen udføres kontrol og eftersyn af sikringsanlægget, i henhold til de gældende krav og regler fra Forsikring & Pension. Ved 230V tilslutning af sikringsanlægget tages forbehold for, at kundens eksisterende elinstallation, opfylder de gældende lovkrav iht. stærkstrømsreglementet. Ændringer, udvidelser eller flytning af alarmsystemet udføres efter aftale, mod betaling og må kun udføres af Strøh A/S. Forsikringskrav: Det er kundens ansvar, at meddele Strøh A/S, om det gældende sikringsniveau samt meddele evt. ændringer.

21. Abonnementer med data transmission. Såfremt en teleforbindelse, et transmissionsnet eller mobilnet bruges for overførsel af data til kontrolcentral, døgncenter eller brandberedskabets vagtcentral. påtager Strøh A/S sig intet ansvar for fejl og mangler ved transmissionsnettet / mobilnettet. Strøh A/S er heller ikke ansvarlig for manglende radiokommunikation mellem eventuelle trådløse komponenter og central, hvor dette skyldes batterisvigt eller ikke er en fejl, der kan påvises direkte på de installerede komponenter. Ved overførsel via IP netværk, er Strøh A/S ikke ansvarlig for kundens netværk. Strøh A/S hæfter ikke for skader og tab, som skyldes fejl i de af teleselskaberne leverede dele, signaloverførslen, telefonforbindelsen eller forsinkelser og ændringer fra teleselskaberne eller tredjemand. Ved overførsel via GSM/GPRS, kan det aftales at Strøh A/S, står for levering og drift af et Tale/Data Sim-kort. Dette simkort tilhører Strøh A/S. Såfremt kunden selv ønsker, at levere et simkort fra eget teleselskab, er kunden selv ansvarlig for, drift og vedligeholdelse af dette. Omkostninger i forbindelse med eget simkort, er Strøh A/S, uvedkommende. Ved evt. opsigelse af abonnementet, påhviler det abonnenten selv, at fremsende opsigelse til teleselskabet. Det af Strøh A/S ejede signalmodul, nedtages for afbrydelse af evt. alarmtransmissionen.

22. Abonnement aftalens varighed. En abonnementsaftale er fra kundens side uopsigelig fra aftalens indgåelse i 1 år. Abonnementsvederlaget betales fortrinsvis forud (løbende kvartalsvis eller en gang årligt) og beregnes fra den dag anlægget tilsluttes, eller abonnementskontrakt tegnes. Vederlaget pristalsreguleres en gang årlig. Denne abonnementsaftale, kan af kunden opsiges med 3 måneders varsel. Modtager Strøh A/S ikke en sådan skriftlig opsigelse, betragtes aftalen, som fortsat for et tidsrum af 1 år og således fremdeles. Ved evt. opsigelse af abonnementet, påhviler det abonnenten selv, at fremsende opsigelse til evt.teleselskab eller anden udbyder. Evt. skilte, mærkater, cylinder i nøgleboks samt kodning i centraludstyr, indeholdende Strøh A/S firmware, tilhører Strøh A/S. Udgifter i forbindelse med nedtagning og evt. reetablering, vil blive faktureret efter gældende takster.

TOP